جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   حسام   اسحاقی شهرضایی   علوم تغذیه   کارشناس تغذیه   بخش تغذیه   کارشناسی ارشد 
 2   شیرین   حسینی   علوم بهداشتی در تغذیه   مسئول تغذیه   بخش تغذیه   کارشناسی ارشد 
 3   علی   حیدری   گرافیک کامپیوتر   متصدي امور دفتري   بخش تغذیه    
 4   نغمه   خسرو تبار   علوم تغذیه   کارشناس تغذیه   بخش تغذیه   کارشناسی 
 5   علی   رحیمی   نرم افزار کامپیوتر   متصدی امور دفتري   بخش تغذیه   كارشناسي 
 6   امین   سبزه   علوم تغذیه   کارشناس تغذیه   بخش تغذیه   کارشناسی ارشد 
 7   فیروزه   عمرانی   علوم تغذیه   کارشناس تغذیه   بخش تغذیه   کارشناسی 
 8   شادی   مازندرانی   علوم تغذیه   کارشناس تغذیه   بخش تغذیه   کارشناسی 
 9   مونا   نوروزی   علوم تغذیه   کارشناس تغذیه   بخش تغذیه   کارشناسی ارشد 
 10   محمدرضا   یکتا   علوم تغذیه   کارشناس تغذیه   بخش تغذیه   کارشناسی