معرفی دپارتمان

بخش تغذیه ورژیم درمانی

 تغذیه مناسب یکی از ارکان اصلی بهبودی پس از بیماری ویا جراحی می باشد .بخش تغذیه ورژیم درمانی در این بیمارستان به انجام مراقبت های تغذیه ای وآموزش به بیماران در طی مدت بستری بودن وپس از ترخیص می پردازند . زیرا معتقدیم که از طریق انجام آموزشهای تغذیه ای می توان بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذاشت . در این مرکزخدمات رژیم درمانی در زمینه بیماریهای قلبی عروقی شامل نارسایی قلبی ، بیماری عروق کرونر ،تداخل وارفارین بامواد غذایی وهمچنین دیابت ، کنترل وزن و..... انجام می شود . از دیگر فعالیتهای این بخش انجام مشاوره های تغذیه ای ارجاع شده از پزشکان ،اجرای برنامه های آموزشی برای بیماران ،پایش تغذیه ای بیماران شرکت کننده در برنامه نوتوانی قلبی ونظارت بر نحوه تهیه وفرمولاسیون فرمولاهای گاواژ ومکملهای غذایی می باشد .     
امیدواریم که بتوانیم پاسخگوی خوبی برای سوالات تغذیه ای شما باشیم .           
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 23922399-021