بخش تغذیه ورژیم درمانی

 تغذیه مناسب یکی از ارکان اصلی بهبودی پس از بیماری و یا جراحی می باشد . بخش تغذیه و رژیم درمانی در این بیمارستان به انجام مراقبت های تغذیه ای و آموزش به بیماران در طی مدت بستری بودن و پس از ترخیص می پردازند . زیرا معتقدیم که از طریق انجام آموزشهای تغذیه ای می توان بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذاشت . در این مرکزخدمات رژیم درمانی در زمینه بیماریهای قلبی عروقی شامل نارسایی قلبی ، بیماری عروق کرونر ، تداخل وارفارین بامواد غذایی وهمچنین دیابت ، کنترل وزن و ... انجام می شود . از دیگر فعالیتهای این بخش انجام مشاوره های تغذیه ای ارجاع شده از پزشکان ،اجرای برنامه های آموزشی برای بیماران ، پایش تغذیه ای بیماران شرکت کننده در برنامه نوتوانی قلبی ونظارت بر نحوه تهیه وفرمولاسیون فرمولاهای گاواژ ومکملهای غذایی می باشد .     
امیدواریم که بتوانیم پاسخگوی خوبی برای سوالات تغذیه ای شما باشیم .           
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 23922399-021